Årsmøte 2024

Det kalles inn til årsmøte tirsdag 9. april kl 1900 på Nesset samfunnshus, litjsalen.

Sakliste er ihht. Lover i NIF og Sp.kl.Nessegutten  

1. Godkjenne destemmeberettigede  

2. Godkjenne sakliste ogforretningsorden  

3. Velge dirigent, sekretær, samt2 representanter til å underskrive protokollen  

 4. Behandle klubbens årsmelding,herunder særidrettenes årsmeldinger  

 4.1.Huset  

4.2.Allidrett  

4.3.Turn  

4.4.Ski  

4.5.Håndball  

4.6.Fotball  

4.7.Hovedstyret (HS)  

 5. Behandle klubbens regnskap i revidertstand, herunder særidrettenes  

 5.1.Huset  

5.2.Allidrett  

5.3.Turn  

5.4.Ski  

5.5.Håndball  

5.6.Fotball  

5.7. Hovedstyret  

 6. Behandle innkomne forslag ogsaker  

 6.1. Ny sportsplanfor Sp.kl. Nessegutten

 7. Fastsette medlemskontingentfor 2025  

Forslag fraHovedstyret er at medlemskontingent for 2025 fastsettestil kr. 200,- (uendret).

 8. Vedta klubbens budsjett,herunder særidrettenes  

 8.1.Huset  

8.2.Allidrett  

8.3.Turn  

8.4.Ski  

8.5.Håndball  

8.6. Fotball  

8.7.Hovedlaget  

 9. Behandle Idrettslagets organisasjonsplan

 10. Foreta følgende valg:  

 Valg ihht.Organisasjonsplan:  

 10.1. Huset  

10.2. Allidrett  

10.3. Turn  

10.4. Ski  

10.5. Håndball  

10.6. Fotball  

 Valg ihht. vedtekter:  

 10.7 Styre medleder, nestleder, minst 1 styremedlem [mer] og minst 1 varamedlem.

10.8 Kontrollutvalg med leder, 1 medlem

10.9 Representanter til ting og møter i de organisasjonsleddidrettslaget har, representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevnerepresentantene

10.10 Valgkomité med leder, og 1 medlem 1 varamedlem

10.11 Eventueltøvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan

* Leder for hovedstyret ogsæridrettene velges for ett år. Øvrige styremedlemmer velges for 2 år.

Vedlegg:
Budsjett detaljert

Resultatbalanse detaljert

Resultatregnskap detaljert

Vedlegg sak 4

Vedlegg sak-5 balanseregnskap

Vedlegg sak 5 resultategnskap

Vedlegg sak 5 Noter til regnskap

Vedlegg sak 6

Vedlegg sak 8

Vedlegg sak 10

Saker meldes på epost til sekreter@nessegutten.no